دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
احتمال تمدید مصوبه ترخیص خودروها از سوی معاون اول

/اختصاصی/تمام راهها برای ترخیص خودروها به اتاق وزیر صنعت ختم می شود!احتمال تمدید مصوبه ترخیص خودروها از سوی معاون اول