دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
پرشین خودرو
از عرش تا فرش موتورهای ملی

/گزارش خبری/چرا پروژه‌های قوای محرکه خودرو به سرانجام نرسید؟از عرش تا فرش موتورهای ملی