شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
پرشین خودرو
نگاه به وضع صنعت و بازار خودرو و ریزفاکتورهای توسعه

/اختصاصی/در گفت وگو با یک کارشناس بازار و صنعت خودرو بررسی شد:نگاه به وضع صنعت و بازار خودرو و ریزفاکتورهای توسعه