یكشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
پرشین خودرو
سال 98، نقطه عطف قطعه سازی در ایران

/اختصاصی/تابوی تحریم در صنعت خودرو ایران شکسته شد؛سال 98، نقطه عطف قطعه سازی در ایران