سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
قطار طیف مدت ها ساکن بود و ما فقط آن را برای حرکت آماده کردیم

/گفت وگو/خیز طیف برای حضور دوباره در بازار رنگ های غیر خودرویی؛قطار طیف مدت ها ساکن بود و ما فقط آن را برای حرکت آماده کردیم