جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
مکانیزمی برای واردات بدون انتقال ارز فراهم نشده است /عدم موافقت بانک مرکزی با برداشت منشاء تامین ارز قطعه سازان

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران:مکانیزمی برای واردات بدون انتقال ارز فراهم نشده است /عدم موافقت بانک مرکزی با برداشت منشاء تامین ارز قطعه سازان