یكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
کاهش ارزبری 74 میلیون یورویی با داخلی سازی 59 قطعه توسط 35 قطعه ساز

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو: کاهش ارزبری 74 میلیون یورویی با داخلی سازی 59 قطعه توسط 35 قطعه ساز