یكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
پرشین خودرو
سامانه بهین یاب و ایجاد بحرانی دیگر برای قطعه سازان

/اختصاصی/ دعوایی که دودش به چشم تولیدکنندگان می رود؛سامانه بهین یاب و ایجاد بحرانی دیگر برای قطعه سازان