شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
شرایط فعلی خودروسازان حاصل سیاست گذاری اشتباه دولت است

/اختصاصی/تئوری های عجیب، سدی در برابر تزریق نقدینگی به تولید؛شرایط فعلی خودروسازان حاصل سیاست گذاری اشتباه دولت است