دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۳:۲۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱
نرخ تاکسی در سال 92 چقدر است؟
۱۳:۲۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱
اجاره خودرو

نرخ تاکسی در سال 92 چقدر است؟

پرشین خودرو: یک فوریت لایحه نرخ کرایه انواع تاکسی در پایتخت درسال ۹۲ به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

به گزارش «پرشین خودرو»، در جریان پانصد و بیست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، اعضای شورای شهرتهران با توجه به ارائه به موقع این لایحه به شورا، یک فوریت لایحه نرخ کرایه انواع تاکسی در پایتخت درسال ۹۲ را تصویب کردند.

همچنین لایحه "تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در تهران در سال ۱۳۹۲″ اعلام شد که بر اساس آن در ماده یکم آمده است:

در اجرای بند بیست و هفتم (۲۷) ماده هفتاد و یکم (۷۱) "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران” مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) اجازه داده می شود نرخ کرایه انواع تاکسی های شهر تهران را به شرح مواد ذیل افزایش داده و نرخ جدید را به تاکسی داران مزبور ابلاغ و بر حسن اجرای آن با جدیت اعمال نظارت کند.

ماده دوم (۲): نرخ کرایه تاکسی های خطی سواری و ون

نرخ کرایه تاکسی های خطی سواری و ون بر اساس جداول پیوست که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران و جزء لاینفک این مصوبه می باشد، تعیین می شود.

تبصره یکم(1): برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست و چهار لغایت شش بامداد معادل بیست درصد به نرخ های تعیین شده در جداول پیوست افزوده می شود.

تبصره دوم (2): نرخ کرایه جابجایی با خودروی ون، به ازای هر مسافر هفتاد درصد نرخ جابجایی با خودروهای سواری است.

ماده سوم (3): نرخ کرایه تاکسی های گردشی

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) اجازه داده می شود تاکسیمتر تاکسی های گردشی (نوار نارنجی) شهر تهران را به شرح ذیل تنظیم کند.

الف) مبلغ ورودیه سه هزار و یکصد و یازده ریال با پانصد متر مسافت آزاد

ب) پس از پانصد متر تا کیلومتر هفت هر یکصد متر، یکصد و سی هفت ریال

ج) نرخ کرایه پس از کیلومتر هفت هر یکصد متر، یکصد و پانزده ریال

د) در سرعت های کمتر از پانزده کیلومتر بر ساعت، هر دقیقه هشتاد و سه ریال در نظر گرفته می شود.

هـ) برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست و چهار لغایت شش صبح معادل بیست درصد به نرخ های تعیین شده در بندهای (الف)، (ب) و(ج) افزوده می شود.

ماده چهارم (4): نرخ کرایه تاکسی های فرودگاه

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) اجازه داده می شود تاکسیمتر تاکسی های فرودگاه مهرآباد را به شرح ذیل تنظیم کند.

الف) مبلغ ورودیه سی و دو هزار و هفتصد و چهار ریال با هزار متر مسافت آزاد

ب) نرخ کرایه پس از هر متر مسافت آزاد تا کیلومتر (2)، چهل و چهار هزار و چهارصد و سی و شش ریال

ج) نرخ کرایه پس از ده کیلومتر تا کیلومتر پنجاه، هر یکصد متر، چهارصد و هفتاد و سه ریال

هـ) نرخ کرایه پس از پنجاه کیلومتر هر یکصد متر، دویست و هشتاد و چهار ریال

و) در سرعت های کمتر از پانزده کیلومتر بر ساعت، هر دقیقه سیصد و بیست و نه ریال در نظر گرفته شود.

ز) برای سفرهای خارج از محدوده مناطقه بیست و دوگانه شهر تهران (بیش از 10 کیلومتر خروج) سی درصد به کرایه اضافه می شود. حدود مرزی توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مشخص می شود.

ح) برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت 24 لغایت 6 صبح معادل بیست درصد به نرخ های تعیین شده در بندهای (الف)،(ب)،(ج)،(د(و (هـ) افزوده می شود.

ط) در توقف های کامل به نحوی که تاکسی در اختیار مسافر باشد بدون احتساب تاکسیمتر به ازای هر دقیقه هزار و صد و چهل و نه ریال محاسبه می شود.

تبصره یکم (1): نرخ کرایه حمل بار برای تاکسی های فرودگاه برای هر سفر در حد یک چمدان و ساک دستی رایگان و مازاد بر آن، به ازای هر 20 کیلوگرم، بیست و سه هزار و صد ریال خواهد بود.

تبصره دوم (2): به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی شهر تهران) اجازه داده می شود، نرخ کرایه تاکسی های فرودگاه امام (ره) را منطبق و هماهنگ با نرخ های تعیین شده توسط مدیریت فرودگاه به طور ثابت و تک نرخی تعیین کند.

ماده پنجم(5): نرخ کریه تاکسی های راه آهن وترمینال

به شهرداری تهران( سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی شهر تهران) اجازه داه می شود تاکسیمتر تاکسی های راه آهن و ترمینال های شهرتهران را به شرح ذیل تنظیم نماید.

الف: مبلغ ورودیه بیست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد وچهار (24884) ریال با هزار (1000) متر مسافت آزاد

ب: نرخ کرایه پس از هزار(1000) متر تا کیلومتر دو(2) سی وهفت هزار نهصد و چهل هشت (37948)

ج: نرخ کرایه پس از دو کیلومتر(2) تا کیلومتر ده (10) ، هر یکصد (100) متر نهصد و شصت وسه (963) ریال

د: نرخ کرایه پس از کیلومتر (10) تاکیلومتر پنجاه(50) هر یک صد متر (100) چهارصد و چهل و هفت (447) ریال

ه: نرخ کرایه پس از کیلومتر پنجاه(50) هریکصد (100) متر دویست و هشتاد(280) ریال

و: برای سفرهای خارج از محدوده مناطق بست و دوگانه شهر تهران بیش از ده(10) کیلومتر خروج سی درصد(30%) به کرایه اضافه می شود. حدود مرزی توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مشخص می شود.

ز: برای نرخ کرایه درن وبت شب از ساعت بیست و چهار (24) لغایت شش (6) بامداد معادل بیست درصد (20درصد) به نرخ های تعیین شده در بندهای الف، ب، ج، د، و ه افزوده می شود.

ح: درتوقف های کامل به نحوی که تاکسی در اختیار مسافر باشد بدون احتساب تاکسیمتر به ازای هر دقیقه یکهزار و صد و ده (1110) ریال محاسبه می شود.

ط: در سرعت های کمتر از پانزده(15) کیلومتر بر ساعت هر دقیقه سیصد و بیست و یک (321) ریال در نظر گرفته شود.

تبصره: نرخ کرایه حمل بار برای تاکسی های ترمینال های شهر تهران برای هر سفر درحد یک چمدان و ساک دستی رایگان و مازاد بر آن به ازای هر بیست کیلومتر، بیست و سه هزار و صد(23100) ریال خواهد بود.

ماده ششم(6) : نرخ کرایه تاکسی های تلفنی

به شهرداری تهران( سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ) اجازه داده میشود تاکسیمتر تاکسی های تلفنی شهر تهران را به شرح ذیل تنظیم کند.

الف) مبلغ ورودیه، بیست و دو هزار و نهصد و نود و شش ریال بدون مسافت آزاد

ب) نرخ کرایه در دو کیلومتر اول سفر هر یکصد متر، یک هزار و هفتصد و شانزده ریال

ج) نرخ کرایه پس از دو کیلومتر، هر یکصد متر، پانصد و هفتاد و یک ریال

د) در سرعت های کمتر از پانزده کیلومتر بر ساعت هر دقیقه پانصد و یک ریال و در توقف کامل در اختیار هزار و صد و چهل و نه ریال برای هر دقیقه محاسبه می شود.

هـ) برای سفرهای خارج از محدوده مناطق بیست و دوگانه شهر تهران (بیش از 10 کیلومتر)، در صورت خروج سی درصد به کرایه اضافه می شود. حدود مرزی توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مشخص می شود.

و) برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست و چهار لغایت شش بامداد معادل بیست درصد به نرخ های تعینی شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) افزوده می شود.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
کرایه تاکسی
نظر بینندگان
!
!
!