شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
پرشین خودرو
نخستین نشست مشترك سازندگان پلتفرم جدید ایران خودرو
پرشین خودرو: نخستین نشست مشترك سازندگان پلتفرم جدید ایران خودرو برگزار شد.