چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
نخستین نشست مشترك سازندگان پلتفرم جدید ایران خودرو
پرشین خودرو: نخستین نشست مشترك سازندگان پلتفرم جدید ایران خودرو برگزار شد.