دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
پرشین خودرو
نخستین نمایش عمومی خودروهای مینی در بام لند تهران
پرشین خودرو: اتو خسروانی در اولین شب پس از رونمایی رسمی برند و خودروهای مینی در ایران، میزبان نمایش عمومی این خودرو در نمایندگی بام لند پرشیا خودرو بود.