جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸
پرشین خودرو
آدمک های تست تصادف در یک نگاه
پرشین خودرو: آدمک های تست تصادف، عروسک هایی است که در تست های تصادف مراکز تحقیقاتی میزان آسیب های وارده به بدن انسان را شبیه سازی می کند.