پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
بازدید از خطوط تولید کروز
پرشین خودرو: خبرنگاران رسانه های جمعی کشور از خطوط تولید شرکت صنایع تولیدی کروز بازدید کردند.