چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
پرشین خودرو
پیکاپ جدید مکث موتور با نام « کلوت KALUT » می آید

/اختصاصی/ دایون V5 با نام کلوت در ایران؛پیکاپ جدید مکث موتور با نام « کلوت KALUT » می آید

گرندکس