پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
پرشین خودرو
نخستین خودروی برقی ایران به نمایش درآمد
کارمانیا خودروی تمام برقی سودا eK1 را به عنوان نخستین محصول تمام برقی ایران معرفی کرد.